Pedagogika, psychologia

Lp. Nazwa dokumentu Autor / Wprowadzający
1 Objawy zaburzeń funkcji przestrzennych Małgorzata Spendel
2 Przejawy dyslekcji w poszczególnych przedmiotach Małgorzata Spendel
3 Specyficzne trudności w uczeniu się Małgorzata Spendel
4 Higiena i emisja głosu oraz dykcja – repetytorium Karol Pawlas
5 Prezentacja Emisja i higiena głosu Karol Pawlas
6 Szkoła dla rodziców i wychowawców Joanna Zielińska
7 Bulimia i anoreksja – prezentacja lek. med. Iwona Ptasiński
8 Programy integracyjne dla gimnazjum Joanna Zielińska
9 Program profilaktyczny dla klas drugich gimnazjum Joanna Zielińska
10 “Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” – materiały pokonferencyjne Joanna Zielińska
11 Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne – materiały pokonferencyjne Joanna Zielińska
12 “Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zwłaszcza alkoholowych, rozwiedzionych rodziców jako współczesne wezwanie pedagogiczne – materiały pokonferencyjne” – materiały pokonferencyjne Joanna Zielińska
13 Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów Joanna Zielińska
14 Narkotyki i nastolatki Joanna Zielińska
15 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się na lekcjach języka polskiego Joanna Zielińska
16 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Opracowywanie i ewaluacja. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś
17 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Prezentacja Joanna Zielińska
18 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Materiały szkoleniowe Joanna Zielińska
19 Program profilaktyczno wychowawczy LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Joanna Kowalska
20 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem.  
21 Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  
22 Alternatywne formy komunikacji  
23 ORE reforma edukacji 2017. Prezentacja ogólna  
24 Podstawa programowa i ramowe plany nauczania  
25 Podstawa programowa i ramowe plany nauczania  
26 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Opracowywanie i ewaluacja   
27 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Prezentacja  
28 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Materiały szkoleniowe